โรงเรียนบ้านวังพง

ประวัติ

วันที่ 19 ต.ค. 2560

          >>โรงเรียนบ้านวังพง  ตั้งอยู่  หมู่ ที่ ๒  ตำบล  วังหิน  อำเภอบ้านไร่  จังหวัด อุทัยธานี  รหัสไปรษณีย์  ๖๑๑๘๐  โรงเรียนบ้านวังพง  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.  ๒๔๙๖ ในท้องที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังหิน  อำเภอ บ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี  โดยความร่วมมือร่วมใจของราษฎรบ้านวังพง       เป็นผู้ริเริ่มดำเนินการจัดหาที่ดินและงบประมาณในการก่อสร้างโดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่  พ.ศ.  ๒๔๙๖   จนแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๔๙๖ ในขณะนั้นมีห้องเรียน ๔  ห้อง

           >>โรงเรียนเปิดทำการสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๔๙๖  เปิดเรียนตั้งแต่ ชั้น ป.๑-ป.๔  อาคารเรียนเป็นอาคารชั่วคราวหลังคามุงแฝกมีนายเสมียน  สิทธิธัญกิจ นายพุทธ  ชุมโกมล  และนายสนิท  โชติกะคาม เป็นครูผู้สอน

       ปัจจุบันโรงเรียนบ้านวังพง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต  ๒ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  นายอุทัย  บุญมี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังพง    มีครู   ๔  คน  ช่างไม้ระดับ  ช  ๓  ๑  คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ๑ คน รวมบุคลากร ๖ คน มีเขตพื้นที่บริการ  ๒  หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ ๒  บ้านวังพง  ตำบลวังหินและ หมู่  ๑  บ้านเขาวงษ์  ตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี

          >> สภาพชุมชน  ชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีประชากรประมาณ ๑,๐๘๐ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่  คูคลอง มีบ้านและที่นาอยู่รอบๆ โรงเรียน อาชีพหลักของชุมชน คือ  ทำนา เนื่องจากประกอบอาชีพมาอย่างต่อเนื่อง

           >> ประชาชนในชุมชนนับถือศาสนาพุทธมีการทำบุญตักบาตรและทำกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญเป็นประจำ ในเทศกาลสำคัญผู้ที่ไปทำงานในต่างจังหวัดก็จะกลับมาภูมิลำเนาเดิมเพื่อร่วมกิจกรรมศาสนากับญาติผู้ใหญ่


         >>การศึกษาของประชากรในชุมชนที่ผ่านมา ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาน้อย เนื่องจากอยู่ในท้องถิ่นธุระกันดาร ยากลำบากต่อการเข้าไปศึกษาต่อในตัวเมือง   ประกอบกับฐานะทางเศรษฐกิจยากจน แต่ต่อมาทางราชการได้จัดให้มีการขยายโอกาสทางการศึกษา จึงทำให้ประชาชนได้มีโอกาสส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามากขึ้น ทำให้การศึกษาของประชากรในชุมชนสูงขึ้นและทำให้ประชาชนให้ความสำคัญต่อการศึกษาของบุตรหลานมากขึ้น