โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ฺ Banthatumdongsapang school

ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 17 ก.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 78


ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ความสำคัญของการไหว้ครู 1. แสดงถึงการยกย่องครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ในวิถีชีวิตของคนไทยถือว่าครูเป็นเสมือนแม่คนที่ 2 ของศิษย์ ให้ความคิด ชี้ทางสว่างให้กับชีวิตและนอกจากนี้ครูยังเป็นผู้ให้วิชาความรู้จึงได้กระทำพิธีแสดงถึงการยกย่องผู้มีพระคุณ 2. แสดงถึงความกตญัญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์การแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ ถือเป็นคุณธรรมชั้นสูง ที่ผู้น้อยย่อมแสดงต่อผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณ และความกตัญญูที่มีต่อบุคคลนี้จะทำใหบุคคลนั้น ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองของชีวิต ด้วยเพราะคุณธรรมชั้นสูงข้อนั้นเอง 3. แสดงถึงความเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาแก่ครูผ้สูอน ว่าศิษย์ได้รับความรู้การอบรมสั่งสอนและเป็นคนดีของสังคมได้ด้วยเพราะภูมิปัญญาของคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูจึงได้กระทำพิธีแสดงความเคารพต่อทรัพย์สินทางปัญญาของครูผู้สอน 4. แสดงถึงประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งการไหว้ครูนี้ถือเป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทย ยากที่จะมีชาติอื่นเสมอเหมือน เพราะครูไทยสอนศิษย์ด้วยความรักทุ่มเทด้วยหัวใจของความเป็นครู มิใช่เพื่ออามิสสินจ้างจึงทำให้ศิษย์และครูมีความผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้น สืบทอดเป็นประเพณีการไหว้ครูที่งดงาม
เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครูแดร์( D.A.R.E )ในดวงใจ ครูแดร์ คือใคร? ทำหน้าที่อะไร? คำว่าครูแดร์ เกิดขึ้นมาหลายปีแล้ว แต่อาจจะไม่รู้จักและที่สำคัญครูแดร์ จะทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในโรงเรียน สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรครูแดร์ ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติดของรัฐบาล โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจต้อง เรียนรู้ข้อมูลเชิงลึกทางวิชาการตามแบบฉบับหนังสือแปลของสหรัฐอมริกา และต้องเรียนรู้ทักษะความเป็นครูแดร์ ที่ถูกต้อง ตามเนื้อหาที่กำหนด โดยมีวิทยากรที่ผ่านการอบรมการเป็นครูแดร์มาแล้วถ่ายทอดความรู้ก่อนลงพื้นที่ไปหน้าที่ตามโรงเรียนต่างๆอย่างสมบูรณ์โดยเน้นเด็กตั้งแต่ชั้นประถมไปจนถึงมัธยมที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกชักจูงเป็นหลัก ครูแดร์ มาจากอักษรย่อว่า D.A.R.E. หรือโครงการ Drug Abuse Resistance ซึ่งเป็นโครงการด้านการป้องกันการแพร่ระบาด ยาเสพติดในเด็กนักเรียนของสหรัฐอเมริกา ที่หลายประเทศทั่วโลกนำไปใช้ หลังพบว่าเป็นโครงการที่มีรูปแบบการดำเนินงานที่ชัดเจน ในการแก้ปัญหายาเสพติดและวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก็นำมาใช้ในปัจจุบัน สนง.ตำรวจแห่งชาติยังมุ่งเน้นผลิตครูแดร์เพิ่มให้ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยเน้นอำเภอที่มีสภาพปัญหายาเสพติดสูง เพื่อให้ครูแดร์ทำหน้าที่ป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติด เชิงรุกในโรงเรียนอย่างจริงจัง โดยได้ดำเนินการตามโครงการ "การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน" หรือที่เรียกว่า โครงการ D.A.R.E. เข้าไปสอนเด็กในโรงเรียนเพื่อแนะนำให้ความรู้ และเสริมทักษะที่จำเป็นกับเด็กนักเรียนให้เข้าใจถึงวิธีการหลีกเลี่ยงการใช้ยาเสพติด และความรุนแรง โดยเน้นการให้ข้อมูลที่เที่ยงตรงเกี่ยวกับยาเสพติด สอนให้เด็กมีทักษะในการตัดสินใจและเสนอทางเลือกอื่นๆ อีกทั้งเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างตำรวจ เด็กนักเรียน ครู อาจารย์ ผู้ปกครองและสมาชิกในชุมชน จัดทำโครงการครูแดร์ให้เป็นโรงเรียนสีขาว เข้าทำการอบรม ให้ความรู้ เพื่อต่อต้านพลังเอาชนะยาเสพติดในสถานศึกษา เป็นการแก้ไขแนวทางการดำเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ เนื้อหาและหลักสูตรมุ่งเน้นไปที่ ๔ หลักใหญ่ๆ ๑.ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุราและยาเสพติด ๒.ให้เด็กรู้จักใช้ทักษะในการตัดสินใจ ๓.ให้เด็กรู้จักวิธีต่อต้านแรงกดดันของกลุ่มเพื่อน ๔. ให้เด็กรู้จักใช้ทางเลือกอื่นๆ นอกเหนือจากการใช้ยาเสพติดและความรุนแรง..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/482800