แบบทดสอบป.4

วันที่ 11 ม.ค. 2556
ผู้เข้าชม : 4407
 
จงวงล้อมรอบตัวอักษร ก, ข, ค หรือ ง ที่เป็นคำตอบที่ถูกที่สุด
1.    ข้อใดมีเสียงสูงกว่า เสียงซอล                                       6.    ข้อใดเป็นตัวกำหนดชื่อตัวโน้ตในบรรทัด
        ก.    มี                                                                                         5 เส้น
        ข.    เร                                                                                        ก.    เส้นน้อย
        ค.    ลา                                                                                       ข.    บรรทัด 5 เส้น
        ง.    ฟา                                                                                       ค.    กุญแจประจำหลัก
2.    เส้นน้อย อยู่ตรงตำแหน่งใดของ                                          ง.    ช่องในบรรทัด 5 เส้น
        บรรทัด 5 เส้น                                                                  7.    เสียงใดมีระดับเสียงสูงที่สุด
        ก.    หน้าบรรทัด 5 เส้น                                                         ก.    ซอล
        ข.    หลังบรรทัด 5 เส้น                                                          ข.    ลา
        ค.    ระหว่างช่องบรรทัด 5 เส้น                                           ค.    ที
        ง.    ใต้หรือเหนือบรรทัด 5 เส้น                                          ง.    โด
3.    เครื่องหมายกำหนดจังหวะ จะใช้                                8.    ตัวโน้ตใดที่อยู่ใต้บรรทัด 5 เส้น
        เขียนตอนใดของบทเพลง                                                      ก.    เร
        ก.    ตอนท้าย                                                                            ข.    มี
        ข.    ตอนกลาง                                                                          ค.    ฟา
        ค.    ตอนใดก็ได้                                                                       ง.    ซอล
        ง.    ตอนเริ่มต้น                                                               9.    เสียงใดอยู่ตรงหัวกุญแจซอล
4.    ตัวโน้ตใดที่คาบเส้นน้อย                                                       ก.    เร                                    ข.    มี
        ก.    โด                               ข.    มี                                             ค.    ฟา                                   ง.    ซอล
        ค.    เร                                ง.    ฟา                                 10.    บรรทัด 5 เส้น มีไว้เพื่ออะไร
5.    หัวของกุญแจซอล ควรอยู่ที่ใด                                              ก.    บันทึกตัวโน้ต
        ก.    เส้นที่ 2                      ข.    เส้นที่ 3                                  ข.    ใช้คั่นเมื่อจบเพลง
        ค.    เส้นที่ 4                      ค.    เส้นที่ 5                                  ค.    เขียนเนื้อเพลงให้ตรงบรรทัด
                                                                                                            ง.    กำหนดความสั้น - ยาวของเสียง

1.        ค     2.            ง      3.            ง      4.            ก     5.  ก
 6.    ค             7.    ค             8.    ก              9.    ง              10.  ก
 
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง