ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรับส่งนักเรียน

วันที่ 11 ม.ค. 2562
ผู้เข้าชม : 7
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา

            ตามที่ โรงเรียนบ้านแม่ตีบ ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการรับส่งนักเรียนระดับปฐมวัย ศึกษาดูงาน
ณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์ อบจ.ลำปาง   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น   การจ้างงานผู้ได้รับการคัดเลือก
ได้แก่ นางสาวกัญจน์พร   พงศ์ศิริปภากร   โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ  >>>>>>  รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนบ้านงิ้วงามมายังโรงเรียนบ้านแม่ตีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายเสาร์ จันทร์สิงห์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๖๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกสิบห้าบาทถ้วน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >>>> รายละเอียดเพิ่มเติม
การประกวดราคาจ้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๔๔,๐๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายละเอียดเพิ่มเติม
โรงเรียนบ้านได้จัดทำประกาศค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาและขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาแล้ว