ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถรับ-ส่งนักเรียนเรียนรวม

วันที่ 26 พ.ย. 2561
ผู้เข้าชม : 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
    
           ตามที่โรงเรียนบ้านแม่ตีบ ได้มีโครงการจ้างจ้างรถรับส่งนักเรียนแข่งขันคีตมวยไทยจังหวัดสุโขทัย
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น   การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )  จำนวน  ๒  วันผู้ได้รับการคัดเลือก   ได้แก่ 
นายสมนึก จันทศร   โดยเสนอราคา   เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๖๐๐.๐๐ บาท   (ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >>>>>  รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนบ้านงิ้วงามมายังโรงเรียนบ้านแม่ตีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายเสาร์ จันทร์สิงห์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๖๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกสิบห้าบาทถ้วน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >>>> รายละเอียดเพิ่มเติม
การประกวดราคาจ้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๔๔,๐๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายละเอียดเพิ่มเติม
โรงเรียนบ้านได้จัดทำประกาศค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาและขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาแล้ว