โรงเรียนบ้านแม่สะนาม สพป.ชม.5

ทำเนียบผู้บริหาร

วันที่ 26 มิ.ย. 2561

ทำเนียบผู้บริหาร

  โรงเรียนบ้านแม่สะนาม

ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ที่

ชื่อ-สกุล

ปี พ.ศ.

1

นายชาย  ทองบัวร่วง

2516-2522

2

นายไพโรจน์  แซ่โง้ว

2522-2526

3

นายสันติภาพ  ใหม่วัน

2526-2526

4

นายสุชาติ  วิชิตพันธ์

2526-2529

5

นางรุจี  กรวยสวัสดิ์

2529-2531

6

นายรัตนิรันดร์  ฟองตระกูล

2531-2535

7

นายวีระศักดิ์  ถาอินทร์

2535-2536

8

นายบุญส่ง  แก้วมโนลม

2536-2537

9

นายสมนึก  ริยะกาศ

2537-2538

10

นายวันชัย  แก้วหล้า

2538-2541

11

นายชื่น  มานา

2541-2541

12

นายกำพล  ใจทะนง

2541-2543

13

นางประไพ  เรืองขำ

2543-2544(รก)

14

นายบรรจงศักดิ์  สมส่วน

2544-2546

15

นางวนิดา  กาลันสีมา

2546-2547

16

นายเสน่ห์  รัชฎา

2547-2548

17

นายนิเวช  สมฤทธิ์

2548-2550

18

นายประชา  จันทร์งาม

2550-2553

19

นายลีน  จันทะนะ

2553-ปัจจุบัน

โรงเรียนบ้านแม่สะนาม สพป.ชม.5

ที่อยู่ 100 หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ 0892278679 โทรสาร 053-460105 อีเมล์ : d.47015@hotmail.com

Engine by SchoolWeb.in.th