โรงเรียนบ้านห้วยยาง(สุภาพสามัคคีราษฎร์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูอัตรจ้างขั้นวิกฤต

วันที่ 26 ก.พ. 2559
ผู้เข้าชม : 203
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยยาง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูขั้นวิกฤต ********************* ด้วย โรงเรียนบ้านห้วยยาง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูขั้นวิกฤต วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา โรงเรียนจึงดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นครูขั้นวิกฤตชั่วคราวรายเดือน ทำหน้าที่ครูผู้สอนประจำโรงเรียน ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต ๑ ที่ ศธ ๐๔๐๓๔/๖๘๑ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่องจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูขั้นวิกฤตอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้ ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) - สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ ๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร หรือปริญญาตรี สาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนดหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) สำเร็จการศึกษา ๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ สำหรับวิชาเอกคอมพิวเตอร์ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช ๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถขอและโหลดใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านห้วยยาง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี e-mail huayyangschool@hotmail.com ตั้งแต่วันที่ ๒๓ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ ๔.๑ สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ ๔.๒ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ ๔.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ ๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ ๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ ๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว(ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) จำนวน ๓ รูป ๔.๗ ใบรับรองแพทย์ ๕. การยื่นใบสมัคร ๕.๑ ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองหรือทาง e-mail huayyangschool@hotmail.com และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน ๕.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ ไว้ในใบสมัคร ๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อย ๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านห้วยยาง ๗. วิธีการคัดเลือก ภาค ก ทดสอบการปฏิบัติงาน (สอบข้อเขียน) ภาค ข สัมภาษณ์๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก โรงเรียนบ้านห้วยยาง จะดำเนินการทดสอบการปฏิบัติงานและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนบ้านห้วยยาง๙. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก ๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวม ภาค ก และ ข รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่ มีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการ สอบในภาค ก มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการสุ่ม(จับสลาก)โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง ๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา ภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่หากมีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ (๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว (๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง (๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด ๑๐. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง ๑๐.๑ กำหนดเวลาการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง - วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ทำสัญญาจ้าง เวลา ๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านห้วยยาง และเริ่มปฏิบัติงาน ๑๐.๒ การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็นหนังสือ เรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กำหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบตามประกาศรายชื่อ ๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นครูรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง ครูรายเดือน ตามกำหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย ๑๐.๔ การจ้างครูรายเดือนนี้ ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ ๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆทั้งสิ้น ๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (นายณัฏฐ์พล ไหว้พรหม) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง โทร ๐๓๘ – ๔๔๔-๕๒๒ ๐๙๘-๒๕๔-๑๔๐๙ ******สามารถดาวน์โหลดเอกสารและใบสมัครได้ที่นี่ https://goo.gl/NnR07U