โรงเรียนบ้านห้วยยาง(สุภาพสามัคคีราษฎร์)

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยยาง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูขั้นวิกฤต(เอกคณิตศาสตร์)

วันที่ 15 ก.พ. 2559
ผู้เข้าชม : 332

 
 

 ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยยาง
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูขั้นวิกฤต

*********************

               ด้วย  โรงเรียนบ้านห้วยยาง  อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูขั้นวิกฤต  วิชาเอกคณิตศาสตร์            จำนวน ๑  อัตรา โรงเรียนจึงดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นครูขั้นวิกฤตชั่วคราวรายเดือน ทำหน้าที่ครูผู้สอนประจำโรงเรียน ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต ๑ ที่  ศธ ๐๔๐๓๔/๖๘๑   ลงวันที่   ๑๑   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  เรื่องจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูขั้นวิกฤตอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนทำหน้าที่ครูผู้สอน  ดังนี้
          ๑.  ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท                (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
                    - สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์         จำนวน   ๑   อัตรา
          ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้
                  ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
                    ๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร  หรือปริญญาตรี              สาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่  ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนดหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)  สำเร็จการศึกษา
                   ๒.๓  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ สำหรับวิชาเอกคอมพิวเตอร์ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
                   ๒.๔  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช         
          ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
                   ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถขอและโหลดใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียน
บ้านห้วยยาง  อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี e-mail huayyangschool@hotmail.com  ตั้งแต่วันที่                          ๒๓ – ๒๕   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  
 
       ๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
               ๔.๑ สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง             จำนวน  ๑  ฉบับ
               ๔.๒  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง          จำนวน  ๑  ฉบับ
               ๔.๓  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง              จำนวน  ๑  ฉบับ
               ๔.๔  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง                           จำนวน  ๑  ฉบับ
               ๔.๕  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล  (ถ้ามี)                       จำนวน  ๑  ฉบับ
               ๔.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว(ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)                            จำนวน  ๓  รูป
               ๔.๗  ใบรับรองแพทย์  
          ๕.  การยื่นใบสมัคร
              ๕.๑  ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองหรือทาง e-mail huayyangschool@hotmail.com  และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
               ๕.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์             ไว้ในใบสมัคร
               ๕.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อย
         ๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
                ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙   ณ ห้องธุรการ          โรงเรียนบ้านห้วยยาง
          ๗.   วิธีการคัดเลือก
                ภาค ก  ทดสอบการปฏิบัติงาน (สอบข้อเขียน)
                ภาค ข  สัมภาษณ์
๘.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
                   โรงเรียนบ้านห้วยยาง  จะดำเนินการทดสอบการปฏิบัติงานและสอบสัมภาษณ์  ในวันที่  ๒๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙   เวลา  ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป       สถานที่สอบคัดเลือก   ณ  โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๙.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
                ๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวม ภาค ก และ ข รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  ในกรณีที่                  มีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการ สอบในภาค ก มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า                     หากยังได้คะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการสุ่ม(จับสลาก)โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
                         ๙.๒  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนน
รวมสูงลงมา  ภายในวันที่  ๒๙  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙     นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก  แต่หากมีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
 
                      (๑)   ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
                      (๒)   ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
                      (๓)   ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด
    ๑๐.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
                  ๑๐.๑  กำหนดเวลาการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง
                -   วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๙   ทำสัญญาจ้าง  เวลา  ๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
                    และเริ่มปฏิบัติงาน 
                 ๑๐.๒  การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก  จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็นหนังสือ เรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก               และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กำหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบตามประกาศรายชื่อ
                ๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นครูรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง ครูรายเดือน  ตามกำหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
                   ๑๐.๔ การจ้างครูรายเดือนนี้ ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
                   ๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม  ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆทั้งสิ้น
         
    ๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 
                                                                                                           จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                                                                                   ประกาศ   ณ   วันที่     ๑๕    เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๕๙

                                   
 
                                                                                         
                                                                                                                                              (นายณัฏฐ์พล   ไหว้พรหม)
                                                                                                                             ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง
 
โทร   ๐๓๘ – ๔๔๔-๕๒๒
           ๐๙๘-๒๕๔-๑๔๐๙
 
 
 ******สามารถดาวน์โหลดเอกสารและใบสมัครได้ที่นี่ https://goo.gl/NnR07U

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยยาง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูขั้นวิกฤต ********************* ด้วย โรงเรียนบ้านห้วยยาง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูขั้นวิกฤต วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา โรงเรียนจึงดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นครูขั้นวิกฤตชั่วคราวรายเดือน ทำหน้าที่ครูผู้สอนประจำโรงเรียน ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต ๑ ที่ ศธ ๐๔๐๓๔/๖๘๑ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่องจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูขั้นวิกฤตอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้ ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) - สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ ๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร หรือปริญญาตรี สาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนดหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) สำเร็จการศึกษา ๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ สำหรับวิชาเอกคอมพิวเตอร์ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช ๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถขอและโหลดใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านห้วยยาง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี e-mail huayyangschool@hotmail.com ตั้งแต่วันที่ ๒๓ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ ๔.๑ สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ ๔.๒ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ ๔.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ ๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ ๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ ๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว(ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) จำนวน ๓ รูป ๔.๗ ใบรับรองแพทย์ ๕. การยื่นใบสมัคร ๕.๑ ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองหรือทาง e-mail huayyangschool@hotmail.com และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน ๕.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ ไว้ในใบสมัคร ๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อย ๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านห้วยยาง ๗. วิธีการคัดเลือก ภาค ก ทดสอบการปฏิบัติงาน (สอบข้อเขียน) ภาค ข สัมภาษณ์๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก โรงเรียนบ้านห้วยยาง จะดำเนินการทดสอบการปฏิบัติงานและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนบ้านห้วยยาง๙. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก ๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวม ภาค ก และ ข รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่ มีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการ สอบในภาค ก มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการสุ่ม(จับสลาก)โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง ๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา ภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่หากมีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ (๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว (๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง (๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด ๑๐. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง ๑๐.๑ กำหนดเวลาการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง - วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ทำสัญญาจ้าง เวลา ๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านห้วยยาง และเริ่มปฏิบัติงาน ๑๐.๒ การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็นหนังสือ เรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กำหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบตามประกาศรายชื่อ ๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นครูรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง ครูรายเดือน ตามกำหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย ๑๐.๔ การจ้างครูรายเดือนนี้ ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ ๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆทั้งสิ้น ๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (นายณัฏฐ์พล ไหว้พรหม) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง โทร ๐๓๘ – ๔๔๔-๕๒๒ ๐๙๘-๒๕๔-๑๔๐๙ ******สามารถดาวน์โหลดเอกสารและใบสมัครได้ที่นี่ https://goo.gl/NnR07U