โรงเรียนบ้านห้วยยาง(สุภาพสามัคคีราษฎร์)

ข้อมูลพื้นฐาน

วันที่ 24 มิ.ย. 2561
           
           โรงเรียนบ้านห้วยยาง(สุภาพสามัคคีราษฎร์) ตั้งอยู่เลขที่  2 หมู่ที่ 5  ตําบลมาบไผ่  อําเภอบ้านบึง 
จังหวัดชลบุรี  รหัสไปรษณีย์  20170   โทรศัพท์  038 –444522   โทรสาร  038 – 444330 
e-mail : huayyangschool@hotmail.com 
           เปิดสอนระดับปฐมวัย  ถึงระดับประถมศึกษา  เนื้อที่ 5 ไร่ 3งาน 80 ตารางวา   
           เขตพื้นที่บริการ 1 หมู่บ้านได้แก่   หมู่ที่  5 ตำบลมาบไผ่
           
            คำขวัญ
                         รักเรียน     เพียรทำดี       มีวินัย
            สีประจำโรงเรียน           ชมพู       ขาว
            อักษรย่อ                       บ.บ.ย.
            สัญลักษณ์                    พระพุทธรูป    พระแก้วใส
            ต้นไม้ประจำโรงเรียน    ต้นจันผา
            ปรัชญา                         การศึกษาดี  ดนตรีไทยเด่น มุ่งเน้นคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง