โรงเรียนบ้านห้วยยาง(สุภาพสามัคคีราษฎร์)

ผู้บริหาร

วันที่ 19 ส.ค. 2561นายณัฏฐ์พล  ไหว้พรหม

ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านห้วยยาง (สุภาพสามัคคีราษฎร์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1

1.ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที่        19 กันยายน พ.ศ. 2503
ภูมิลำเนา       อำเภอตระการพืชผล    จังหวัด อุบลราชธานี
คู่สมรส          นางสุนีย์  ไหว้พรหม  ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ)
                      มีบุตร/ธิดา 2 คน
ที่อยู่ปัจจุบัน  168/5 ม.2 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170   โทรศัพท์มือถือ 081-7237049

2. ประวัติการศึกษา

           คุณวุฒิ                                      วิชาเอก                         สถานศึกษา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)               บริหารการศึกษา        มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)                  ประวัติศาสตร์            มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง      สังคมศึกษา              วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
      (ป.กศ.สูง)                                


    3. ประวัติการรับราชการ
                
              วันที่บรรจุเข้ารับราชการ 19 พฤษภาคม 2524 ตำแหน่งครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนบ้านหนองประดู่  อำเภอหนองใหญ่ จ.ชลบุรี

การดำรงแหน่งในสายงานบริหาร
               
         ชื่อตำแหน่ง                                                    สถานศึกษา                           พ.ศ.

      ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่             โรงเรียนบ้านหนองข่า สปอ.พนัสนิคม สปจ. ชลบุรี            2539
      ครูใหญ่                            โรงเรียนบ้านหลังเขา สปอ.หนองใหญ่  สปจ. ชลบุรี          2541
      ครูใหญ่                            โรงเรียนบ้านหนองวง สปอ.บ้านบึง  สปจ. ชลบุรี              2541
      อาจารย์ใหญ่                     โรงเรียนบ้านหมื่นจิต สปอ.บ้านบึง สปจ. ชลบุรี                2542
      ผู้อำนวยการโรงเรียน          โรงเรียนบ้านหมื่นจิต สปอ.บ้านบึง สปจ. ชลบุรี                2545
      ผู้อำนวยการโรงเรียน          โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. ชบ. เขต 1                    2546 – ปัจจุบัน

4.เหรียญ/ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

       ได้รับพระราชทานทวีติยาภรณ์ช้างเผือก     5 ธันวาคม 2545
       ได้รับพระราชทานเหรียญจักพรรดิ์มาลา      5 ธันวาคม 2550