โรงเรียนบ้านห้วยยาง(สุภาพสามัคคีราษฎร์)

ประวัติโรงเรียน

วันที่ 22 ก.ค. 2561

        

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
                โรงเรียนบ้านห้วยยาง(สุภาพสามัคคีราษฎร์) ตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ที่ 5 ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2481 โดยนายมก เซ่งฮะ เป็นผู้บริจาคที่ดินจำนวน 5 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวาประชาชนได้ร่วมบริจาคเงินก่อสร้างอาคารเรียน เป็นเงิน 30 บาท (สามสิบบาท) ได้จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นเตรียมประถม ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายนิจ  ทองย่อย มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2484
พ.ศ. 2496 ได้รับงบบริจาคของประชาชนทั้งในตำบลมาบไผ่และตำบลใกล้เคียงเป็นเงิน 25,630 บาท(สองหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) ได้ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ข.สามห้องเรียนแต่ไม่เสร็จตามแบบแปลน ใช้เล่าเรียนได้
                - พ.ศ. 2498 ทางราชการได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างเพิ่มเติมจนแล้วเสร็จเป็นเงิน 27,947 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน )
                28 มกราคม 2499 ได้ทำพิธีเปิดป้ายและฉลองโรงเรียนโดยนายทองอยู่ สุรพลชัย นายอำเภอบ้านบึง  เป็นผู้เปิดป้าย
                - 1 ตุลาคม 2509 โอนจากกระทรวงศึกษาธิการ มาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กองการศึกษาประชาบาล กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
                - พ.ศ. 2516 นายกำพล  วิชชาธร สมาชิกสภาจังหวัดชลบุรีได้เสนอของบประมาณจากสภาจังหวัดชลบุรี  เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่แทนอาคารเรียนหลังเดิมที่เรือนบนหลังคาและเพดานยุบตัวลงมาและเสาขาดที่คอดินทำให้อาคารเอียงไปทั้งหลัง ได้รับการอนุมัติงบประมาณเป็นเงิน 160,000 บาท(หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) วันที่ 8 ตุลาคม 2516 ได้ก่อสร้างอาคารเรียนตามแบบแปลน ป.1 ข.ใต้ถุนเตี้ย 1 ชั้น 4 ห้องเรียน
                - 14 มิถุนายน 2517 รื้ออาคารเรียนหลังเก่า ตามหนังสืออำเภอบ้านบึงที่ ชบ.33/2045 ลงวันที่  23 กรกฎาคม 2517
                - 1 ตุลาคม 2523 โอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ
                ปีงบประมาณ 2541 ได้รับงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 2 ชั้น แบบ สปช.105/29
                - 1 กรกฎาคม 2546 โอนเข้าสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง ศึกษาธิการ