โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา

Banbung Wittaya School

ทำดีเพื่อพ่อ

วันที่ 05 ธ.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 12

เนื่องด้วยวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
2. เป็นวันชาติ และ 3. เป็นวัน
พ่อแห่งชาติ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา โดยคณะครู และนักเรียนร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเรียน เพื่อเป็นการทำความดีเพื่อพ่อข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คณะครูผู้รับผิดชอบนำนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 เข้าแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรม เนื่องในงานสมโภชพระพุทธชินราช ประจำปี 2559 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่ง การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้เยาวชนได้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและส่ง เสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ดำรงรักษาและส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาติ และต้องขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณ ที่ฝากมอบเงินทุนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมตอบปัญหาศีลธรรมมา ณ ที่นี่ด้วย
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 นำโดย นายจิระชัย ราชภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน เข้ารับการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษาสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน นำ โดย นายศกล เทพหยด พร้อมคณะศึกษานิเทศ ศน.ภิเษก ขุ้นคีรี ศน.วินัย ปานโท้ และศน.วารุพร บุญอาจ เพื่อประเมินผลการจัดการศึกษาของทางโรงเรียนตามนโยบาย ในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับคำชี้แนะเพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพและยกระดับการ จัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นไปอีกด้วย
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 นำโดย คุณครูนิภาพร ต๊อดแก้ว คุณครูพูลสุข ต๊อดแก้ว และคุณครูบุญตา แดงน้อย พร้อมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษาดูงานเปิดรั้วโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ และให้นักเรียนได้ชมนิทรรศการตามห้องปฏิบัติการและกลุ่มสาระเรียนรู้ต่าง ๆ