โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา

Banbung Wittaya School

แสดงผลงานความสำเร็จของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 28 พ.ย. 2561
ผู้เข้าชม : 23
โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา นำโดยนายพูลสุข   ต๊อดแก้ว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา ครูนิภาพร   ต๊อดแก้ว และตัวแทนนักเรียนเป็นตัวแทนชุมชนนำคณะเข้าร่วมแสดงผลงาน เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานและนำเสนอแสดงผลงานความสำเร็จของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หมู่ 5 บ้านบุ่ง ระหว่างวันที่ 21-26 พฤศจิกายน  2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 นำโดย นายจิระชัย ราชภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน เข้ารับการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษาสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน นำ โดย นายศกล เทพหยด พร้อมคณะศึกษานิเทศ ศน.ภิเษก ขุ้นคีรี ศน.วินัย ปานโท้ และศน.วารุพร บุญอาจ เพื่อประเมินผลการจัดการศึกษาของทางโรงเรียนตามนโยบาย ในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับคำชี้แนะเพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพและยกระดับการ จัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นไปอีกด้วย
คณะครูผู้รับผิดชอบนำนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 เข้าแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรม เนื่องในงานสมโภชพระพุทธชินราช ประจำปี 2559 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่ง การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้เยาวชนได้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและส่ง เสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ดำรงรักษาและส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาติ และต้องขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณ ที่ฝากมอบเงินทุนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมตอบปัญหาศีลธรรมมา ณ ที่นี่ด้วย
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 นำโดย คุณครูนิภาพร ต๊อดแก้ว คุณครูพูลสุข ต๊อดแก้ว และคุณครูบุญตา แดงน้อย พร้อมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษาดูงานเปิดรั้วโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ และให้นักเรียนได้ชมนิทรรศการตามห้องปฏิบัติการและกลุ่มสาระเรียนรู้ต่าง ๆ