โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา

Banbung Wittaya School

ข้อมูลนักเรียน

วันที่ 19 ต.ค. 2560
จำนวนนักเรียน
         >>  ปีการศึกษา 2559

                       ชั้นอนุบาล 1                           25       คน                      
                       ชั้นอนุบาล 2                           10       คน  
                       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                9       คน  
                       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2              11       คน  
                       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3              12       คน
                       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4              14       คน
                       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5              11       คน
                       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6              10       คน
                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1               19       คน
                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2               15       คน
                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                 9       คน
                       รวม                                    145      คน