โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา

Banbung Wittaya School

ข้อมูลนักเรียน

วันที่ 17 ก.พ. 2562
จำนวนนักเรียน
         >>  ปีการศึกษา 2561

                       ชั้นอนุบาล 2                             15       คน                      
                       ชั้นอนุบาล 3                           9       คน  
                       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                23       คน  
                       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                7       คน  
                       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                8       คน
                       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                8       คน
                       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5              11       คน
                       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6              16       คน
                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                11       คน
                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                 8       คน
                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3               20       คน
                       รวม                                    136      คน