โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา

Banbung Wittaya School

ข้อมูลนักเรียน

วันที่ 11 ธ.ค. 2561
จำนวนนักเรียน
         >>  ปีการศึกษา 2560

                       ชั้นอนุบาล 1                             9       คน                      
                       ชั้นอนุบาล 2                           25       คน  
                       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                9       คน  
                       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                9       คน  
                       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                8       คน
                       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4              12       คน
                       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5              15       คน
                       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6              11       คน
                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                 8       คน
                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2               20       คน
                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3               15       คน
                       รวม                                    140      คน