โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา

Banbung Wittaya School

ประวัติ

วันที่ 19 ก.พ. 2562
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

          โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  โดยการยุบรวมโรงเรียนวัดใหม่ผ่องศรีนพรัตน์ และโรงเรียนวัดชุมพลศรี ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงกันรวมเป็นโรงเรียนเดียว  นายอำเภอพรหมพิรามได้ให้จัดตั้ง ณ ที่สาธารณประโยชน์ประจำตำบลจำนวน 11 ไร่  1 งาน  60 ตารางวา  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2514  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ต่อมาขยายจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  พร้อมรับเด็กก่อนถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเตรียมความพร้อมให้กับเด็กนักเรียน  ในปี 2539 ได้รับอนุญาตให้เปิดเป้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
          ปัจจุบันโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งสิ้น 134 คน แบ่งเป็น 11 ชั้นเรียน  มีผู้บริหาร 1 คน  ข้าราชการครู 12 คน  พนักงานราชการ 1 คน  ครูวิทย์คณิต  1  คน ครูธุรการ 1 คน  ช่างไม้ระดับ4  1 คน  มีสาธารณูปโภคไฟฟ้าและน้ำประปาของโรงเรียน อาคารเรียนปรับปรุงทาสี ประบสภาพแวดล้อมสวนหย่อมตามความเหมาะสม มีนักการภารโรงและนักเรียนร่วมกันบำรุงรักษาในบริเวณโรงเรียนที่สนามกีฬา และปลูกผักเลี้ยงสัตว์ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง