โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา

Banbung Wittaya School

ข้อมูลโรงเรียน

วันที่ 15 ต.ค. 2561

ข้อมูลทั่วไป
        
          >>  โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัด
                  พิษณุโลก
                  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
                  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

          >>  โทร055-993665 / โทรสาร 055-993665 /
                  e-mail :   bungwit2011@hotmail.com
                  website : http://schoolweb.eduzones.com/banbungwittaya/index.php?page=index

          >>  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

          >>  เนื้อที่ 21 ไร่ 160 ตารางวา

          >>  เขตพื้นที่บริการ  หมู่ 1  หมู่ 4  หมู่ 5  หมู่ 6 ตำบลศรีภิรมย์  อำเภอพรหมพิราม 
                 จังหวัดพิษณุโลก

นามโรงเรียน                  โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา

นามย่อ                           ระดับประถมศึกษา  บ.ว.
                                      ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ม.บ.ว.

สีประจำโรงเรียน             ชมพู - ขาว

คติพจน์                          โสวจัสตา  ความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย

ปรัชญา                          "คุณธรรมชี้นำ  เลิศล้ำวิชาการ  
                                      เด่นด้านกีฬา  อนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม"

อัตลักษณ์                       คุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

เอกลักษณ์                      เศรษฐกิจพอเพียง

ตราประจำโรงเรียน          ส่วนบน  รูปดอกบัวอยู่ในหยดน้ำ
                                      ส่วนล่าง  ชื่อโรงเรียนอยู่ในเรือ

 


วิสัยทัศน์ (Vision)

         >>  ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม มีวินัยตามวิถีสังคมไทย มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง เป็นผู้นำทักษะกระบวนการทำงานสู่มาตรฐานวิชาชีพ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต และส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ดนตรีศิลปะพื้นบ้าน