โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา

Banbung Wittaya School

ข้อมูลบุคลากร

วันที่ 18 พ.ย. 2561
 
  
 
   ผู้อำนวยการโรงเรียน 


                                                                               
              นางอรุชา  ชุมพลศรี    นางสาวพรลภัส  บุญสุข             นางอัชลี  จันทร์ทอง     นางสาวอรพิน  ทองศรีจันทร์
                                                                                              
                นางบุญตา  แดงน้อย           นายเมธี  ทับทิมเกิด             นายพูลสุข   ต๊อดแก้ว        นางนิภาพร  ต๊อดแก้ว
                                                                                                                   
                               นางสาวระวีวรรณ   เกตุมะ    นางสาวพัชรินทร์   คำปวนสาย   นางสาวปวีณา   เหมืองแก้ว
                                                                                 
                                                                                    
                                                   นางพนารักษ์ ศิริสานนท์     
นางสาวรุ่งรัตน์   ผ่องนาค 
                                                                                                          
                                                                              นายวินัย เอมเทศ                    
 

บุคลากร
         >>  ปีการศึกษา 2560

                       มีผู้บริหาร                -      คน

                       ข้าราชการครู           11      คน

                       พนักงานราชการ       2      คน

                       ธุรการ                    1       คน

                       ครูอัตราจ้าง             -      คน

                       ช่างไม้ระดับ 4          1      คน