โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา

Banbung Wittaya School

ข้อมูลบุคลากร

วันที่ 16 ก.ค. 2561
 
  
  นายจิระชัย  ราชภักดี
   ผู้อำนวยการโรงเรียน 


                                                                              
              นางอรุชา  ชุมพลศรี    นางสาวพรลภัส  บุญสุข             นางอัชลี  จันทร์ทอง     นางสาวอรพิน  ทองศรีจันทร์                                                                                                              
                                                                             นางบุญตา  แดงน้อย     


                                                                           
              นายพูลสุข   ต๊อดแก้ว   นางนิภาพร  ต๊อดแก้ว                   นายภาคภูมิ คงรอด     นายเมธี  ทับทิมเกิด            


                                                                                    
                                                   นางพนารักษ์ ศิริสานนท์     
นางสาวรุ่งรัตน์   ผ่องนาค 
                                                                                                          
                                                                              นายวินัย เอมเทศ                    
 

บุคลากร
         >>  ปีการศึกษา 2560

                       มีผู้บริหาร               1      คน

                       ข้าราชการครู           9      คน

                       พนักงานราชการ       2      คน

                       ธุรการ                    1       คน

                       ครูอัตราจ้าง             -      คน

                       ช่างไม้ระดับ 4          1      คน