โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา

Banbung Wittaya School

ข้อมูลบุคลากร

วันที่ 19 ก.พ. 2562
 
    
 นายรุ่ง   จันทร์ทอง   
ผู้อำนวยการโรงเรียน 


                                                                                              
                  นางอรุชา  ชุมพลศรี    นางสาวพรลภัส  บุญสุข           นางอัชลี  จันทร์ทอง     นางสาวอรพิน  ทองศรีจันทร์
                                                                                              
                นางบุญตา  แดงน้อย           นายเมธี  ทับทิมเกิด             นายพูลสุข   ต๊อดแก้ว        นางนิภาพร  ต๊อดแก้ว
                                                                                                    
             นางภัทริรา   โตพันธุ์     นางสาวระวีวรรณ   เกตุมะ    นางสาวพัชรินทร์   คำปวนสาย   นางสาวปวีณา   เหมืองแก้ว                        
                                                                                        
                                                                                                   นางสาวรุ่งรัตน์   ผ่องนาค

                                                                                                              
                                                                                 นายวินัย   เอมเทศ                    
บุคลากร
         >>  ปีการศึกษา 2562

                       มีผู้บริหาร                1      คน

                       ข้าราชการครู           12      คน

                       พนักงานราชการ       1      คน

                       ธุรการ                    1       คน

                       ครูวิทย์คณิต             1      คน

                       ช่างไม้ระดับ 4          1      คน