โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา

Banbung Wittaya School

ข้อมูลบุคลากร

วันที่ 18 ต.ค. 2560
 
  
  นายจิระชัย  ราชภักดี
   ผู้อำนวยการโรงเรียน 


                                                                             
              นางอรุชา  ชุมพลศรี    นางสาวพรลภัส  บุญสุข                  นางอัชลี  จันทร์ทอง      นางสมบุญ เนื้อสีจัน                                                                                             
     นางสาวอรพิน  ทองศรีจันทร์     นายแสวง  บุญเสมา                  นางบุญตา  แดงน้อย     นางพรพิมล แสงสุรินทร์ 


                                                                           
              นายพูลสุข   ต๊อดแก้ว   นางนิภาพร  ต๊อดแก้ว                   นายภาคภูมิ คงรอด     นายเมธี  ทับทิมเกิด            


                                                                                                             
                                         นางสาวชนัญชิดา ศรีพรหม                 นางพนารักษ์ ศิริสานนท์                                                                                           
                     นางสาวชุติกาญจน์  มงคลรบ           นายวินัย เอมเทศ                 นางสาวมลุลี เรืองแสน     
 

บุคลากร
         >>  ปีการศึกษา 2559

                       มีผู้บริหาร               1      คน

                       ข้าราชการครู           12     คน

                       พนักงานราชการ       2      คน

                       ธุรการ                    1      คน

                       ครูอัตราจ้าง             1      คน

                       ช่างไม้ระดับ 4          1      คน