โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ

ประกาศรับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

วันที่ 09 พ.ค. 2556
ผู้เข้าชม : 2097

 
 

    

ประกาศโรงเรียนบ้านบวกหมื้อ
เรื่อง  รับสมัครครูอัตราจ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการ

..................................

                ด้วยโรงเรียนบ้านบวกหมื้อ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ได้รับการจัดสรรอัตราจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
อ้างถึงหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ศธ ๐๕๐๕๘/ว๓๙๕๕ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๑ อัตรา โรงเรียนจึงมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และหลักเกณฑ์วิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ดังนี้
๑.   ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
      ๑.๑   ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ อัตราเงินเดือนๆ ละ ๕,๗๐๐ บาท  จำนวน ๑ อัตรา
 
.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
      ๒.๑     คุณสมบัติทั่วไป
                   (๑)   มีสัญชาติไทย
                   (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
                   (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                   (๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
                   (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
                   (๖)   ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 
                   (๗) ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
                   (๘) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณรหรือนักพรต หรือนักบวช
                   (๙)   เป็นผู้มีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
      ๒.๒    คุณสมบัติครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
                   (๑)   เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
                   (๒) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา (ถ้ามีความสามารถด้านดนตรี นาฏศิลป์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
                   (๓) เป็นเพศชาย/หญิง
๓. เงื่อนไขการจ้าง
      ๓.๑     อัตราค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเดือนละ ๕,๗๐๐ บาท
      ๓.๒    ไม่ผูกพันการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
      ๓.๓    ไม่มีการเลื่อนขั้นเงินเดือน
      ๓.๔    เป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูมีความขยัน อดทน
๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๔ –๒๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โทร. ๐๘๑-๙๖๐๐๐๙๐
๕. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัครคัดเลือก
      ๕.๑     สำเนาหลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
      ๕.๒    รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดำ  ขนาด ๑Í๑.๕ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน ๑  ปี จำนวน ๒ รูป
      ๕.๓    สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
      ๕.๔    สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
      ๕.๕    ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
      ๕.๖     ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
      ๕.๗    หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)              
                   เอกสารทุกฉบับให้นำเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อกำกับและนำหลักฐานฉบับจริงมาแสดงด้วย
 
๖.   การยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และกรอกรายละเอียดในใบสมัครตามรูปแบบของโรงเรียน ให้ถูกต้องครบถ้วน รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อกำกับเอกสารและหลักฐานทุกฉบับที่นำมายื่นสมัคร เข้ารับการคัดเลือก
๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
                ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่  ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ โรงเรียน
บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
๘. หลักสูตรและการคัดเลือก
                ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องทดสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป โดยการสัมภาษณ์
๙.   วัน เวลา สถานที่ และตารางสอบ
จะทำการสอบ ในวันที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ที่โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  ตามเวลาดังนี้
วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนน หมายเหตุ
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖
     เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
    เวลา ๑๓.๐๐น. เป็นต้นไป
             
สอบความรู้ทั่วไป
สอบสัมภาษณ์
 
๕๐
๕๐
 
 
๑๐.   เกณฑ์การตัดสิน
         ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ และจะประกาศเรียงลำดับที่ จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ
 
๑๑.  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
         ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในวันที่  ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ     
 
 
๑๒.  การสั่งจ้างและเงื่อนไข
         จะประกาศเรียกตัวผู้สอบคัดเลือกได้ รายงานตัว ณ โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และจะทำสัญญาและสั่งจ้างปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
 
                                ประกาศ ณ  วันที่ ๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
                                                                   


 (นายสมนึก          ริยะกาศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบวกหมื้อ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เลขประจำตัวสอบ...........................
 
 
 
 

ใบสมัครสอบคัดเลือกครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
๑. ชื่อ –ชื่อสกุล (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................
๒. เกิดวันที่..............เดือน..............................พ.ศ..................อายุ...........ปี..........เดือน (นับถึงวันสมัคร)
๓. วุฒิการศึกษา.................................................................วิชาเอก......................................................
     จากสถานศึกษา .........................................................เมื่อวันที่........เดือน....................พ.ศ.............
๔. ความรู้ความสามารถพิเศษ............................................................................................................................................................
๕. อาชีพปัจจุบัน............................................................................................................................................................
๖. บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.............................................ออกให้ ณ อำเภอ/เขต............................
   จังหวัด.......................................................
๗. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่..........ตำบล.................................อำเภอ..........................
 จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์..............................โทร.......................................
๘. สถานภาพ            O  โสด             O   สมรส                 O   หม้าย                 O   หย่า
๙. ชื่อสามี/ภรรยา..................................................................อาชีพ...................................
๑๐. ชื่อบิดา.............................................................ชื่อมารดา.........................................................
๑๑. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วดังนี้
          O  สำเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ระเบียนแสดงผลการเรียน
          O  สำเนาบัตรประชาชน
          O  สำเนาทะเบียนบ้าน
O  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสำเนาหนังสือรับรองสิทธิ์จากคุรุสภา
O  หลักฐานอื่น ๆ  เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้สมัครสอบ
 (..........................................................)                           
      วันที่...........เดือน...............................พ.ศ................  

ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้ว
O  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
O  ขาดคุณสมบัติ
 
ลงชื่อ...............................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร  ลงชื่อ...................................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
     (..........................................................)                     (...............................................................)
       .............../...................../.................                       ................/............................/.................
 
     
 
 
 
 
  
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แผ่นพับประชาสีมพันธ์โรงเรียน ประจำเดือน กรกฎาคม 2556
ประกาศโรงเรียนบ้านบวกหมื้อ เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการ .................................. ด้วยโรงเรียนบ้านบวกหมื้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ได้รับการจัดสรรอัตราจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒อ้างถึงหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ศธ ๐๕๐๕๘/ว๓๙๕๕ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๑ อัตรา โรงเรียนจึงมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และหลักเกณฑ์วิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ดังนี้๑. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก ๑.๑ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ อัตราเงินเดือนๆ ละ ๕,๗๐๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป (๑) มีสัญชาติไทย (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย (๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง (๖) ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม (๗) ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ (๘) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณรหรือนักพรต หรือนักบวช (๙) เป็นผู้มีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ๒.๒ คุณสมบัติครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ (๑) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ (๒) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา (ถ้ามีความสามารถด้านดนตรี นาฏศิลป์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) (๓) เป็นเพศชาย/หญิง๓. เงื่อนไขการจ้าง ๓.๑ อัตราค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเดือนละ ๕,๗๐๐ บาท ๓.๒ ไม่ผูกพันการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓.๓ ไม่มีการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๓.๔ เป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูมีความขยัน อดทน๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๔ –๒๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โทร. ๐๘๑-๙๖๐๐๐๙๐๕. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัครคัดเลือก ๕.๑ สำเนาหลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ ๕.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด ๑Í๑.๕ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน ๑ ปี จำนวน ๒ รูป ๕.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ ๕.๔ สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ ๕.๕ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ ๕.๖ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ๕.๗ หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) เอกสารทุกฉบับให้นำเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อกำกับและนำหลักฐานฉบับจริงมาแสดงด้วย ๖. การยื่นใบสมัครผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และกรอกรายละเอียดในใบสมัครตามรูปแบบของโรงเรียน ให้ถูกต้องครบถ้วน รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อกำกับเอกสารและหลักฐานทุกฉบับที่นำมายื่นสมัคร เข้ารับการคัดเลือก๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ๘. หลักสูตรและการคัดเลือก ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องทดสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป โดยการสัมภาษณ์๙. วัน เวลา สถานที่ และตารางสอบจะทำการสอบ ในวันที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ที่โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตามเวลาดังนี้ วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนน หมายเหตุ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. เวลา ๑๓.๐๐น. เป็นต้นไป สอบความรู้ทั่วไป สอบสัมภาษณ์ ๕๐ ๕๐ ๑๐. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ และจะประกาศเรียงลำดับที่ จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ๑๑. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ ๑๒. การสั่งจ้างและเงื่อนไข จะประกาศเรียกตัวผู้สอบคัดเลือกได้ รายงานตัว ณ โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และจะทำสัญญาและสั่งจ้างปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (นายสมนึก ริยะกาศ)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบวกหมื้อ เลขประจำตัวสอบ........................... ใบสมัครสอบคัดเลือกครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒๑. ชื่อ –ชื่อสกุล (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................๒. เกิดวันที่..............เดือน..............................พ.ศ..................อายุ...........ปี..........เดือน (นับถึงวันสมัคร)๓. วุฒิการศึกษา.................................................................วิชาเอก...................................................... จากสถานศึกษา .........................................................เมื่อวันที่........เดือน....................พ.ศ.............๔. ความรู้ความสามารถพิเศษ............................................................................................................................................................๕. อาชีพปัจจุบัน............................................................................................................................................................๖. บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.............................................ออกให้ ณ อำเภอ/เขต............................ จังหวัด.......................................................๗. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่..........ตำบล.................................อำเภอ.......................... จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์..............................โทร.......................................๘. สถานภาพ O โสด O สมรส O หม้าย O หย่า๙. ชื่อสามี/ภรรยา..................................................................อาชีพ...................................๑๐. ชื่อบิดา.............................................................ชื่อมารดา.........................................................๑๑. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วดังนี้ O สำเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ระเบียนแสดงผลการเรียน O สำเนาบัตรประชาชน O สำเนาทะเบียนบ้านO สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสำเนาหนังสือรับรองสิทธิ์จากคุรุสภาO หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ ลงชื่อ.................................................ผู้สมัครสอบ (..........................................................) วันที่...........เดือน...............................พ.ศ................ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้ว O มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร O ขาดคุณสมบัติ ลงชื่อ...............................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร ลงชื่อ...................................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ (..........................................................) (...............................................................) .............../...................../................. ................/............................/.................
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ - เนตรนารี) การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2555ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 1 คืน 2 วัน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ

ที่อยู่ 31/1 ม.1 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

โทรศัพท์ 053471486 โทรสาร 053471486 อีเมล์ : Topkungcm2@gmail.com

Engine by SchoolWeb.in.th