งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ค้นหา

วิดีโอ YOUTUBE

  • วันที่ : 30 ม.ค. 2558 เวลา 13:31:34

    การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือทุ่งหัวช้าง (บ้านหนองกอก)

  • วันที่ : 01 ก.พ. 2558 เวลา 08:53:57

    ความเป็นมาและความสำเร็จที่ได้รับในบางส่วน

  • วันที่ : 18 ก.พ. 2558 เวลา 15:51:14

    ย้อนหลังที่ได้รับโล่ห์รางวัลพระราชทาน "ชนะเลิศ" การแข่งขันประกวดสื่อการสอนศีลธรรม พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ...

1
CONNECT WITH US