งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ค้นหา

ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
งานโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

  1. จัดทำระเบียบและแนวการปฏิบัติการใช้โสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์การใช้
      โสตทัศนูปกรณ์
  2. สำรวจความต้องการของครู-อาจารย์ ในการใช้วัสดุ – อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์
  3. จัดหาสื่อทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู – อาจารย์
  4. ผลิตสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู – อาจารย์ และหน่วยงานอื่นๆ
  5. จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ – ครุภัณฑ์ของงานโสตทัศนูปกรณ์
  6. ให้บริการงานโสตทัศนูปกรณ์แก่ครู – อาจารย์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  7. ให้บริการยืม-คืนโสตทัศนูปกรณ์แก่ครู – อาจารย์ และหน่วยงานอื่นๆ
  8. เก็บรักษาบำรุงซ่อมแซมวัสดุ- อุปกรณ์ของงานโสตทัศนูปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้
  9. ดำเนินงานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร การรับ – ส่งวิทยุสื่อสารของโรงเรียน
10. พัฒนางานวิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ สัญญาณเปลี่ยนคาบเรียน สัญญาณโทรทัศน์ ดาวเทียม
      ให้ทันสมัย
11. ให้คำแนะนำบุคลากรในเรื่องการใช้วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์
12. ดูแลการสื่อสารด้วยโทรศัพท์ทั้งภายในและภายนอก จัดระบบควบคุม ซ่อมแซมและบำรุง
      รักษาให้ใช้งานได้อยู่เสมอ
13. ดูแลสัญญาณเปลี่ยนคาบเรียน ซ่อมแซม และบำรุงรักษาให้ใช้งานได้อยู่เสมอ
14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  
CONNECT WITH US