โรงเรียนสมปองวิทยานุสรณ์

Sompong Wittaya Nusorn School

มัธยมศึกษา

วันที่ 23 ม.ค. 2561
ระดับมัธยมศึกษา    
    ค่าธรรมเนียมการศึกษา 2,050 บาท/ภาคเรียน
    (บุตรข้าราชการ,ลูกจ้างประจำสามารถเบิกได้)  
    ค่าอาหาร 1,600 บาท/ภาคเรียน
    ค่าประกันอุบัติเหตุ 150 บาท/ปี
  รวม 3,800 บาท/ภาคเรียน
หมายเหตุ มีสิทธิ์รับเงินเรียนฟรี    
  ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี จากรัฐบาล  


เครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนจำหน่ายที่โรงเรียน
    เครื่องแบบนักเรียน ชุดละ 450    บาท
    ชุดกีฬาอนุบาล ชุดละ 200    บาท
    ชุดกีฬาประถม ชุดละ 350    บาท
    ชุดกีฬามัธยม ชุดละ 380    บาท