โรงเรียนสมปองวิทยานุสรณ์

Sompong Wittaya Nusorn School

ปฐมวัย(อนุบาล)

วันที่ 23 ม.ค. 2561
ระดับอนุบาล    
    ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1,000 บาท/ภาคเรียน
    (บุตรข้าราชการ,ลูกจ้างประจำสามารถเบิกได้)  
    ค่าอาหาร 1,350 บาท/ภาคเรียน
    ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ 500 บาท/ภาคเรียน
    ค่าเรียนว่ายน้ำ 500 บาท/ภาคเรียน
    ค่าของใช้ส่วนตัว 300 บาท/ภาคเรียน
    ค่าประกันอุบัติเหตุ 150 บาท/ปี
  รวม 3,800 บาท/ภาคเรียน
    ค่าสื่อในการจัดประสบการณ์เรียนรู้    (ปกติ 1,500)ฟรีเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนจำหน่ายที่โรงเรียน
    เครื่องแบบนักเรียน ชุดละ 450    บาท
    ชุดกีฬาอนุบาล ชุดละ 200    บาท
    ชุดกีฬาประถม ชุดละ 350    บาท
    ชุดกีฬามัธยม ชุดละ 380    บาท