โรงเรียนสมปองวิทยานุสรณ์

Sompong Wittaya Nusorn School

สมัครเรียน

วันที่ 27 เม.ย. 2561
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น
ประจำปีการศึกษา 2561
โทร. 08-1709-3704(ผอ.) , 08-7655-2607(การเงิน) 
........................................................................................
ระดับเตรียมอนุบาล    
    ค่าธรรมเนียมการเรียน    5,428 บาท/ภาคเรียน  หรือ
    เดือนแรก 1,428  บาท  เดือนต่อไปเดือนละ 1,000 บาท
ระดับอนุบาล    
    ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1,000 บาท/ภาคเรียน
    (บุตรข้าราชการ,ลูกจ้างประจำสามารถเบิกได้)  
    ค่าอาหาร   1,350 บาท/ภาคเรียน
    ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ 500 บาท/ภาคเรียน
    ค่าเรียนว่ายน้ำ 500 บาท/ภาคเรียน
    ค่าของใช้ส่วนตัว 300 บาท/ภาคเรียน
    ค่าประกันอุบัติเหตุ 150 บาท/ปี
  รวม 3,800 บาท/ภาคเรียน
    ค่าสื่อในการจัดประสบการณ์เรียนรู้    (ปกติ 1,500)ฟรี
ระดับประถมศึกษา    
    ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1,000 บาท/ภาคเรียน
    (บุตรข้าราชการ,ลูกจ้างประจำสามารถเบิกได้)  
    ค่าอาหาร   1,550 บาท/ภาคเรียน
    ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ 500 บาท/ภาคเรียน
    ค่าเรียนว่ายน้ำ 500 บาท/ภาคเรียน
    ค่าของใช้ส่วนตัว 100 บาท/ภาคเรียน
    ค่าประกันอุบัติเหตุ 150 บาท/ปี
  รวม 3,800 บาท/ภาคเรียน
ระดับมัธยมศึกษา    
    ค่าธรรมเนียมการศึกษา 2,050 บาท/ภาคเรียน
    (บุตรข้าราชการ,ลูกจ้างประจำสามารถเบิกได้)  
    ค่าอาหาร   1,600 บาท/ภาคเรียน
    ค่าประกันอุบัติเหตุ 150 บาท/ปี
  รวม 3,800 บาท/ภาคเรียน
หมายเหตุ มีสิทธิ์รับเงินเรียนฟรี    
  ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี จากรัฐบาล
........................................................................................
เครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนจำหน่ายที่โรงเรียน
    เครื่องแบบนักเรียน ชุดละ 450    บาท
    ชุดกีฬาอนุบาล ชุดละ 200    บาท
    ชุดกีฬาประถม ชุดละ 350    บาท
    ชุดกีฬามัธยม ชุดละ 380    บาท
 
       
       
 
Tuition Fee & Miscellaneous
Tel.08-1709-3704 , 08-7655-2607
........................................................................................
Nursery
    Tuition Fee  5,428 baht/semester
    First month 1,428 baht
       following months 1,000 baht
.......................................
Kindergarten
    Tuition Fee  1,000 baht/semester
    Meal   1,350 baht/semester
    Computer 500 baht/semester
    Swimming pool 500 baht/semester
    Tool   300 baht/semester
    Insurance 150 bath/year
  Total 3,800 baht/semester
    book (1,500 bath) Free  
.......................................
Primary
    Tuition Fee  1,000 baht/semester
    Meal   1,550 baht/semester
    Computer 500 baht/semester
    Swimming pool 500 baht/semester
    Tool   100 baht/semester
    Insurance 150 bath/year
  Total 3,800 baht/semester
.......................................
Secondary
    Tuition Fee  2,050 baht/semester
    Meal   1,600 baht/semester
    Insurance 150 bath/year
  Total 3,800 baht/semester
.......................................
School Materials
    School Uniform   1 set  450 bath
    Kindergarten P.E. Uniform   1 set  200 bath
    Primary P.E. Uniform   1 set  350 bath
    Secondart P.E. Uniform   1 set  380 bath