โรงเรียนสมปองวิทยานุสรณ์

Sompong Wittaya Nusorn school

ระดับปฐมวัย

วันที่ 19 พ.ย. 2561
1. หลักสูตรพิเศษเน้นให้เด็กได้รับการพัฒนาตามที่สมวัย ตามมาตรฐานสากล


http://www.lri.co.th/

2. หลักสูตร B.E.S.L (Bilingual English as a Second Language)