โรงเรียนสมปองวิทยานุสรณ์

Sompong Wittaya Nusorn School

ระดับประถมศึกษา

วันที่ 27 เม.ย. 2561
นอกจากหลักสูตรมาตรฐานปกติแล้วยังมีหลักสูตรพิเศษเพิ่มเติมดังนี้
1. หลักสูตร B.E.S.L (Bilingual English as a Second Language)