โรงเรียนสมปองวิทยานุสรณ์

Sompong Wittaya Nusorn school

ระดับประถมศึกษา

วันที่ 19 ก.พ. 2562
นอกจากหลักสูตรมาตรฐานปกติแล้วยังมีหลักสูตรพิเศษเพิ่มเติมดังนี้
1. หลักสูตร B.E.S.L (Bilingual English as a Second Language)