โรงเรียนสมปองวิทยานุสรณ์

Sompong Wittaya Nusorn school

อาคารสถานที่

วันที่ 19 ก.พ. 2562

โรงเรียนสมปองวิทยานุสรณ์ มีอาคาร ห้องเรียน ที่มีมาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
- อาคารเรียน 2 ชั้น 10 ห้องเรียน (ห้องละ 72 ตารางแมตร) 
- อาคารเรียน 1 ชั้น 5 ห้องเรียน (ห้องละ 64 ตารางเมตร)
   รวม 15 ห้องเรียน 
อาคารและห้องประกอบ
- หอประชุมขนาด 300 ตารางเมตร
- ห้องดนตรีและศิลปะ (Music&Art room)
- ห้องสมุด (Library)
- ห้องพยาบาล (Infirmary)
- ห้องแนะแนว (Counselling Office)
- ห้องคอมพิวเตอร์ (Computer room)
- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Sciences Lab)
- ห้องสาระสนเทศ (Information room)
- โรงอาหาร (Canteen)
- สระว่ายน้ำขนาด 25 เมตร (Swimming Pool)
ฯลฯ