โรงเรียนสมปองวิทยานุสรณ์

Sompong Wittaya Nusorn school

ประวัติ

วันที่ 19 ม.ค. 2562
         โรงเรียนอนุบาลสมปองก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 โดย นายทรงชัย วนิชนิกุล เป็นผู้รับใบอนุญาต เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีเขตบริการคือพื้นที่อำเภอจักราช
                พ.ศ. 2544 ได้รับอนุญาต ให้เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล 1-3 มีอาคารเรียน 1 หลัง จำนวน 5 ห้องเรียนและอาคารประกอบต่างๆ ณ เลขที่ 535 หมู่ 4 ถนนสุขาภิบาล 19 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
                พ.ศ. 2547 ได้ขออนุญาตขยายชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และย้ายสถานที่ตั้งไปที่เลขที่ 2 หมู่ 1 ถนน บายพาส ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยได้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น 10 ห้องเรียน
                พ.ศ. 2553  ได้ขออนุญาตขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เป็นอาคารคอนกรีต 1 ชั้น 3 ห้องเรียน 1 ห้องประชุมใหญ่
                ตลอด 13 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2544-พ.ศ.2557) มีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ทั้งสิ้น 3ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

                                      1. นายวีรพันธ์   โพธิ์กลาง         พ.ศ. 2544 - 2553
                                      2. นายจันทร์     ตองกระโทก     พ.ศ. 2553 - 2554
                                      3. นางสมปอง    วนิชนิกุล         พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน