การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนพรตพิทยพยัต
ค้นหา

ศูนย์การเรียนรู้ฯ

ผู้เข้าชม : 428

นานานอาชีพ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนพรตพิทยพยัต โรงเรียนพรตพิทยพยัต เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ โรงเรียนพรตพิทยพยัตได้ตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยน้อมนำ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นแนวพระราชดำริอันทรงคุณค่าของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่ทรงพระราชทานให้ไว้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของพสกนิกรชาวไทย ให้รู้จัก“อยู่อย่างพอเพียง”มาประยุกต์ใช้ในการบริหารการจัดการศึกษาภายในโรงเรียนโดยเน้นการขับเคลื่อน การปฏิบัติงานใน ๔ ด้าน คือ ๑)ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ๒)ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ๓)ด้านการจัดการพัฒนาผู้เรียน ๔)ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ด้วยการขับเคลื่อนในการบริหารการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ให้ผู้เรียนรู้จักพึ่งพาตนเอง อยู่ในวิถีงามของความพอเพียง ได้รับประสบการณ์ตรงจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมและปลูกฝังวิธีการคิด วิธีการปฏิบัติงานบนหลักการและแนวปฏิบัติ ๓ ประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี สอดแทรกความรู้และคุณธรรมในทุกกิจกรรม เพื่อมุ่งให้เกิดความสมดุล พร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี และเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อผู้เรียนอย่างยั่งยืนทั้งในด้านของความรู้ ทักษะกระบวนการ รวมไปถึงเจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม จากแนวปฏิบัติดังกล่าวโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตจึงได้รับการยกย่องโดยประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ “สถานศึกษาพอเพียง” โดยได้รับรางวัลในปีพ.ศ.๒๕๕๖และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องโดยขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน๔ด้าน ออกแบบพัฒนาและเพิ่มเติมกิจกรรมที่มีความหลากหลายประสานสัมพันธ์สร้างสรรค์นโยบายเพื่อสร้างองค์ความรู้ ที่คงทนให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนทุกคน สามารถใช้ความรู้ทางหลักวิชาการอย่างรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ให้อยู่บนพื้นฐานคุณธรรมนำความรู้ นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันมุ่งเน้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนผลิตผลงานหรือนวัตกรรมจากทรัพยากรที่มีอยู่ของตนเอง ครอบครัวและชุมชนใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งรวมถึงความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน ความเพียร และการใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต และสามารถวางแนวทางขยายผลไปสู่ชุมชน สังคม อย่างยั่งยืนเพื่อไปสู่การเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการฝึกหัดให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เมื่อเผชิญปัญหาสามารถแก้ไข