การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนพรตพิทยพยัต
ค้นหา

ผักปลอดสารพิษสู่ชีวิตพอเพียง

ผักปลอดสารพิษสู่ชีวิตพอเพียง

โรงเรียนพรตพิทยพยัต มีการจัดการจัดการเรียนการสอน โดยมีการบูรณาการการจัดการเรียน การสอน เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างเหมาะสม จึงได้จัด ทำโครงการผักปลอดสารพิษขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้และฝึกทักษะในการทำงานด้านอาชีพเบื้องต้น สามารถ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของตนเองในอนาคต เผยแพร่ความรู้ที่ได้รับให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนพักนอนได้ฝึกประสบการณ์ในการเพาะปลูก ใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์ และมีความสามัคคีในหมู่คณะซึ่งทักษะดังกล่าวมีความจำเป็นในการดำรงชีวิตในอนาคต และสามารถนำผลิตผลที่ได้จาก โครงการผักผักปลอดสารพิษ มาประกอบอาหารที่มีประโยชน์ ปลอดจากสารพิษ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ผักปลอดสารพิษสู่ชีวิตพอเพียง
CONNECT WITH US