ปิยมาตย์เกมส์ 2560

วันที่ 12 ม.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 216


                      วันที่  12  มกราคม 2561 ทางโรงเรียนปิยมาตย์ได้มีการจัดกิจกรรมปิยมาตย์เกมส์ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น  โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับนักเรียน  ส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งในกิจกรรมได้เริ่มพิธีเปิดในเวลา 9.00 น. แต่เนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็นและมีฝนตก จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมในบริเวณสนามได้ ทางโรงเรียนจึงจัดให้มีการแข่งขันในร่ม กีฬาฮาเฮขึ้นแทนและจะมีการจัดการแข่งขันกีฬาแบบปกติในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 ต่อไป


                              ทั้งนี้ในนามของโรงเรียนปิยมาตย์ ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดีเสมอมา
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กำหนดการณ์กิจกรรมพี่แมร์แตร์ช่วยน้องปิยมาตย์จะมีการจัดขึ้นในวันอังคารที่ 27 กันยายน ถึง 29 กันยายน 2559 นี้โดยจะมีคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับน้องๆโรงเรียนปิยมาตย์
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีเดินทางไกลประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560 นักเรียนโรงเรียนปิยมาตย์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ได้ทำกิจกรรมเดินทางไกลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาลูกเสือ โดยในการเดินทางไกลครั้งนี้ได้กำหนดระยะทางจากโรงเรียนปิยมาตย์ไปที่ วนอุทยานร่องคำหลวง ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยในระหว่างทางจะมีฐานกิจกรรมของโรงเรียนที่จะฝึกความรู้ ความสามัคคี ความอดทน และความมีวินัยในช่วงเช้า จากนั้นในช่วงบ่ายจะเป็นกิจกรรมฐานความรู้จากเจ้าหน้าที่วิทยากรจากวนอุทยานร่องคำหลวง
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 โรงเรียนปิยมาตย์ได้จัดให้มีการนำเสนอผลงาน Project Approach ของนักเรียนในทุกระดับชั้นที่ได้ทำโครงงานต่างๆตามที่ได้ลงคะแนนกัน นักเรียนทุกคนมีความสุขในการนำเสนอโครงงานของห้องตนเองมาก