ประวัติ

วันที่ 19 ก.พ. 2562

    . ข้อมูลทั่วไป

                  ชื่อโรงเรียนโพธิเสนวิทยา ที่ตั้ง o๙/๓  หมู่ ๔ ตำบลท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ 
จังหวัดหนองคาย  สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน   
                  โทร o๔๒-๔๓๑o๖๕   โทรสาร o๔๒-๔๓๑o๖๕  

website   http://pothisen.siamschool.net  และ  http://schoolweb.eduzones.com/Phothisen
                   ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อ วันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕o๗
                   เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
                   เนื้อที่  ๑  ไร่  ๒ งาน
                   เขตพื้นที่บริการ    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

                   ประวัติโรงเรียนโดยย่อ โรงเรียนโพธิเสนวิทยา  เดิมชื่อโรงเรียนเจริญศิลป์ 
มีนายวิรัตน์  เจริญศรี  เป็นเจ้าของตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕o๒  เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
มีนายสุวรรณ  จันทร์เจริญ  เป็นครูใหญ่รับเฉพาะนักเรียนชาย พ.ศ. ๒๕o๗  ได้โอนกิจการโรงเรียนให้นายสุ่ม   โพธิเสน  เป็นเจ้าของ  ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนโพธิเสนวิทยา  ได้ย้ายจากที่ตั้งเดิม ไปสร้างอาคารใหม่ที่  เลขที่ o๙/๓  หมู่ ๑  ถนนเลียบวัด  ตำบลท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ   จังหวัดหนองคาย  บนพื้นที่ ๑ ไร่  ๒ งาน  เป็นอาคารคอนกรีต  ๔  ชั้น  จำนวน  ๑  หลัง  อาคารครึ่งไม้  ๒  ชั้น มีโรงอาหารและห้องครัวติดอยู่กับอาคารครึ่งไม้  จำนวน  ๑  หลัง 

                  ปัจจุบัน  ดร.อภิชาติ   โพธิเสน   เป็นผู้รับใบอนุญาต 
                        นางประภาพร  ช่วยโสม       เป็นผู้จัดการ  
                        นางมณี  โพธิเสน                 เป็นผู้อำนวยการ