กศน.ตำบลโนนกุง

ประวัติ

วันที่ 16 ก.พ. 2562

        ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตระการพืชผล

 

  คำขวัญ  
                 เครือข่ายชุมชนเพื่อนเรียนรู้ วิชาการงานอาชีพคู่ การพัฒนา
                 ยกระดับการศึกษา นวัตกรรมล้ำหน้า 
                 สร้างสังคมอุดมปัญญา พึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง

 ปรัชญา
                      “สังคมอุดมปัญญา   พึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง”

 วิสัยทัศน์
                  กศน. ตระการพืชผล   ส่งเสริมการเรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์
                 ใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม  อยู่อย่างพอเพียง

อกลักษณ์
                  ศูนย์กลางการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

  พันธกิจ
            ๑. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดชีวิต
            ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชน ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
            ๓. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
            ๔. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผล ในทุกรูปแบบ
            ๕. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งจัดการศึกษาที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล