วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น K-TECH (ภูมิสิทธิ์)

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น (เคเทค) เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 14 ธ.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 21

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น (เคเทค) เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2562
------------------------------------
#สมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2562
#สมัครระบบออนไลน์

ด้วยปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.-ปวส.) ประเภทโควต้า 6 สาขาวิชา
 ปวช.คอม บัญชี ตลาด ไฟฟ้า อิเล็กฯ ช่างยนต์ 
 ปวส.คอม บัญชี ตลาด ไฟฟ้า อิเล็กฯ ช่างยนต์ 
 รับสมัครทั่วประเทศ
-----------------------------------
ค่าสมัคร1,350บาท

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
✨ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ✨✅ระดับ ปวช. ✅ ระดับ ปวส. ✅ภาคปกติและ(ภาคสมทบเรียนวันอาทิตย์)☎️โทร.ครูณภัทร 087-8548475หลักสูตร ปวช.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาการตลาด ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 3 ปีรอบปกติ(จันทร์-ศุกร์) หลักสูตรไป-กลับ ผู้เรียนเลือกเช่าที่พักเองได้ตามสะดวก#คุณสมบัติผู้สมัคร- เพศชาย หญิง สัญชาติไทย อายุ 14 ปีขึ้นไป- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า - เป็นผู้มีความประพฤติดี สุขภาพสมบูรณ์ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด- เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป#เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับ- วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ#รายละเอียดหลักสูตร : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คือ สาขาที่เกี่ยวของกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ผนวกกับธุรกิจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้ความสำคัญกับการสร้าง ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ เช่น การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิต การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ การใช้โปรแกรมกราฟฟิกเพื่อการใช้งาน การเรียนรู้และทำความรู้จักกับภาษาโปรแกรมต่าง ๆตลอดจนให้ความสำคัญกับเรื่อง ธุรกิจ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ การบริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี และอื่น