ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต)

กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา

วันที่ 17 พ.ย. 2561

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/คำสั่ง/หนังสือสั่งการ

*การจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)

*การจัดทำประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2)

*การจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)

*การควบคุมอุปกรณ์เครื่องเล่นกีฬากลางแจ้งและเครื่องเล่นสวนสนุก เพื่อสร้างความปลอดภัย

*หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกจ่ายในการจัดงานต่างๆ ดูแลส่งเสริมและบำรุงรักษาจารีตประเพณีฯ

*ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

*ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ของ อปท

*ขอให้ทบทวนและกำหนดมาตรการป้องปราม การจัดซื้อสิ่งของแจกฯ

*ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการจัดทำโครงการส่งเสริมพิธีละศีลอดเดือนรอมฎอน

*ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

*การเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการกีฬา

*หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

*ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

*ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา พ.ศ.2530 รวมแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3)พ.ศ.2541

*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเกี่ยวกับโภชนาการ และอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑

*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551

*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

*ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘

*้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๕๐

*ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘
*ระเบียบเทศบาลนครรังสิตว่าด้วยการดำเนินการให้สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ด้อยโอกาสที่ขึ้นทะเบียนในโครงการคนรังสิตรักกัน พ.ศ.๒๕๕๕
*ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ.๒๕๕๒
*ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยวิธีการให้การสงเคราะห์เด็ก พ.ศ.๒๕๔๗