ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต)

บุคลากร

วันที่ 16 ม.ค. 2562


 

                                          


                   


                                                                                                                          
             นางสาวปทุมทิพย์ ถือซื่อ                 นางสาวนิสา  กิจเจริญ          นางสาวอาภาภรณ์ ทองอร่าม            นางชลพรรษ เทียมแสง          นางพิชญา  ปัดสำราญ       
            ครู ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์                       ครู คศ.1                                     ครูผู้ดูแลเด็ก                               ผู้ดูแลเด็ก                          ผู้ดูแลเด็ก                      

           โทร. 0944869491                        โทร. 0849414603                         โทร.0873243670                       โทร. 0961452689              โทร. 0813448256            

          

                                                                                                                

                                                                                                             นางสาวดวงใจ  วันดี
                                                                                                                       แม่บ้าน  
                                                                                                                 โทร. 0816478103