กำหนดการสอบซ่อม 1/56

วันที่ 07 ต.ค. 2556
ผู้เข้าชม : 298

นักศึกษาสามารตรวจสอบผลการสอบปลายภาคเรียนที่1/56  ได้ที่กศน.ตำบล  หรือครูประจำกลุ่มของท่านได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  นักศึกษาท่านใดที่สอบไม่ผ่านในรายวิชาใด  ให้ติดต่อครูประจำกลุ่มของท่าน  เพื่อดำเนินการสอบซ่อมโดยด่วน  ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเองข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักศึกษาสามารตรวจสอบผลการสอบปลายภาคเรียนที่1/56 ได้ที่กศน.ตำบล หรือครูประจำกลุ่มของท่านได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นักศึกษาท่านใดที่สอบไม่ผ่านในรายวิชาใด ให้ติดต่อครูประจำกลุ่มของท่าน เพื่อดำเนินการสอบซ่อมโดยด่วน ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 กศน.ตำบลไทยสามัคคีต้อนรับคณะกรรมการประเมิน กศน.ตำบล การประเมินครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทางกศน.ตำบลไทสามัคคีขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่าน และจะนำคำชี้แนะจากคณะกรรมการไปปรับปรุงพัฒนนากศน.ตำบลให้ก้าวหน้าต่อไป
กศน.อำเภอหนองหงส์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานการเรียนรู้ ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ณ หอประชุมประชาคมอำเภอหนองหงส์ เวลา 08.30 - 15.00 น. จึงขอแจ้งนักศึกษากศน.ตำบลไทยสามัคคี ให้มาร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน โดยเฉพาะนักศึกษาใหม่ทุกคนต้องมาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้ เพื่อที่จะได้ทราบแนวทางในการจัดการเรียนรู้ของกศน.