กำหนดการสอบซ่อม 1/56

วันที่ 07 ต.ค. 2556
ผู้เข้าชม : 373

นักศึกษาสามารตรวจสอบผลการสอบปลายภาคเรียนที่1/56  ได้ที่กศน.ตำบล  หรือครูประจำกลุ่มของท่านได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  นักศึกษาท่านใดที่สอบไม่ผ่านในรายวิชาใด  ให้ติดต่อครูประจำกลุ่มของท่าน  เพื่อดำเนินการสอบซ่อมโดยด่วน  ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 กศน.ตำบลไทยสามัคคีต้อนรับคณะกรรมการประเมิน กศน.ตำบล การประเมินครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทางกศน.ตำบลไทสามัคคีขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่าน และจะนำคำชี้แนะจากคณะกรรมการไปปรับปรุงพัฒนนากศน.ตำบลให้ก้าวหน้าต่อไป
นักศึกษาสามารตรวจสอบผลการสอบปลายภาคเรียนที่1/56 ได้ที่กศน.ตำบล หรือครูประจำกลุ่มของท่านได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นักศึกษาท่านใดที่สอบไม่ผ่านในรายวิชาใด ให้ติดต่อครูประจำกลุ่มของท่าน เพื่อดำเนินการสอบซ่อมโดยด่วน ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง