กำหนดการสอบซ่อม 1/56

วันที่ 07 ต.ค. 2556
ผู้เข้าชม : 432

นักศึกษาสามารตรวจสอบผลการสอบปลายภาคเรียนที่1/56  ได้ที่กศน.ตำบล  หรือครูประจำกลุ่มของท่านได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  นักศึกษาท่านใดที่สอบไม่ผ่านในรายวิชาใด  ให้ติดต่อครูประจำกลุ่มของท่าน  เพื่อดำเนินการสอบซ่อมโดยด่วน  ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 กศน.ตำบลไทยสามัคคีต้อนรับคณะกรรมการประเมิน กศน.ตำบล การประเมินครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทางกศน.ตำบลไทสามัคคีขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่าน และจะนำคำชี้แนะจากคณะกรรมการไปปรับปรุงพัฒนนากศน.ตำบลให้ก้าวหน้าต่อไป
เมื่อวันที่ 12-14 กรกฏาคม 2556 นักศึกษากศน.ตำบลไทยสามัคคี ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ณ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารที่26 อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมในครั้งนี้เป็นโครงการที่กศน.อำเภอหนองหงส์ได้จัดขึ้นโดยให้นักศึกษากศน.ทุกตำบลได้เข้าร่วม เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม กิจกรรมในครั้งนี้สร้างความประทับใจให้กับนักศึกษาเป็นอย่างมาก และสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ไปด้วยดี ภาพกิจกรรมโดย นายปิติ อินทร์นอก / ว่าที่ร.ต.ฤทธิรงค์ ทองขันธ์