กศน.ตำบลวังตะเฆ่

wangtakea

โครงการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียและเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับ ม.ต้น ม.ปลาย

วันที่ 21 เม.ย. 2560
ผู้เข้าชม : 50
โครงการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับ ม.ต้น ม.ปลาย
ณ กศน.ตำบลวังตะเฆ่
อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
วัตถุประสงค์
 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา กศน.ตำบลวังตะเฆ่ มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถดำเนินชีวิต ได้อย่างมีความสุข
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กศน.ตำบลวังตะเฆ่ได้ทำการปฐมนิเทศนักศึกษาทั้งที่เป็นนักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการปฐมนิเทศ เป็นจำนวนมาก กศน.ตำบลวังตะเฆ่ขอขอบคุณคณะคุณครูที่ร่วมแรงร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้และขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
กศน.อำเภอหนองบัวระเหวนำโดย ผอ.กิตติภพ โคมเดือน และคณะครูกศน.อำเภอหนองบัวระเหว ไปศึกษาดูงานด้านการทำการเกษตร การสร้างรายได้จากการทำเกษตรแบบรายวัน/รายสัปดาห์และรายเดือน การเพาะเห็ด การเลี้ยงตุ๊กแกเป็นต้น ระยะเวลา 2วัน 1คืน ที่จังหวัดอ่างทองรายชื่อคุณครูที่จะได้เข้าร่วมในการเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้จะชี้แจงในที่ประชุมตามกำหนดการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิร่วมกับสำนักงานการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร"การเพ้นท์เสื้อเพื่อการประกอบอาชีพ"ในรุปแบบการฝึกอบรมทางไกล ในปี๒๕๕๖กำหนดฝึก๒รุ่น คือ -รุ่นที่๔ อบรมระหว่างวันที่ ๕ พฤษภาคม- ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ รับสมัครตั่งแต่วันที่ ๑มีนาคม- ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ -รุ่นที่๕ อบรมระหว่างวันที่ ๔-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน- ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สนใจ สมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร การเพ้นท์เสื้อเพื่อการประกอบอาชีพ ค่าลงทะเบียน ๓๐๐ บาท สอบถามรายละเอียดได้ที่ กศน.ตำบลวังตะเฆ่