ศึกษาดูงานที่จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 11 เม.ย. 2556
ผู้เข้าชม : 336
กศน.อำเภอหนองบัวระเหวนำโดย ผอ.กิตติภพ โคมเดือน และคณะครูกศน.อำเภอหนองบัวระเหว ไปศึกษาดูงานด้านการทำการเกษตร การสร้างรายได้จากการทำเกษตรแบบรายวัน/รายสัปดาห์และรายเดือน การเพาะเห็ด การเลี้ยงตุ๊กแกเป็นต้น ระยะเวลา 2วัน 1คืน ที่จังหวัดอ่างทอง
รายชื่อคุณครูที่จะได้เข้าร่วมในการเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้จะชี้แจงในที่ประชุมตามกำหนดการข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิร่วมกับสำนักงานการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร"การเพ้นท์เสื้อเพื่อการประกอบอาชีพ"ในรุปแบบการฝึกอบรมทางไกล ในปี๒๕๕๖กำหนดฝึก๒รุ่น คือ -รุ่นที่๔ อบรมระหว่างวันที่ ๕ พฤษภาคม- ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ รับสมัครตั่งแต่วันที่ ๑มีนาคม- ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ -รุ่นที่๕ อบรมระหว่างวันที่ ๔-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน- ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สนใจ สมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร การเพ้นท์เสื้อเพื่อการประกอบอาชีพ ค่าลงทะเบียน ๓๐๐ บาท สอบถามรายละเอียดได้ที่ กศน.ตำบลวังตะเฆ่
กศน.อำเภอหนองบัวระเหวนำโดย ผอ.กิตติภพ โคมเดือน และคณะครูกศน.อำเภอหนองบัวระเหว ไปศึกษาดูงานด้านการทำการเกษตร การสร้างรายได้จากการทำเกษตรแบบรายวัน/รายสัปดาห์และรายเดือน การเพาะเห็ด การเลี้ยงตุ๊กแกเป็นต้น ระยะเวลา 2วัน 1คืน ที่จังหวัดอ่างทองรายชื่อคุณครูที่จะได้เข้าร่วมในการเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้จะชี้แจงในที่ประชุมตามกำหนดการ
กศน.ตำบลได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องกันภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ เพื่อให้ความรู้ทักษะในการดำเนินชีวิตแก่นักศึกษา กศน.และประชาชนที่ให้ความสนใจ โดยมีวิทยากรพิเศษมาบรรยาให้ความรู้จากภาคีเครือข่าย วิทยากรจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะเฆ่ และเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธรตำบลวังตะเฆ่